• kominiarz na dachu

  Zakład kominiarski w Warszawie


  Nie jesteśmy czarodziejami,
  ale mamy coś z magików.

  zobacz swoje miasto z innej perspektywy...

 • kominiarz

  Jesteśmy na rynku już ponad 20 lat.
  W tym czasie zdążyliśmy wejść na
  56% dachów w Warszawie i jej
  okolicach...

 • 70268486
  pokonanych schodów
  8783561
  pokonanych szczebli drabin
  585571
  wyczyszczonych kominów
  1743
  oderwanych guzików
  436
  niespodzianek
panorama domy domy domy blank domy domy domy kominiarz golebie

Kontrola instalacji gazowej

Wśród usług świadczonych przez nasz Zakład Kominiarski znajduje się  kontrola instalacji gazowej polegająca na sprawdzeniu szczelności aparatów gazowych (kuchenek, pieców na gaz oraz innych urządzeń) w mieszkaniach, domach i budynkach użyteczności publicznej. Regularne przeglądy instalacji gazowej, podobnie jak kontrole przewodów kominowych, pozwalają w porę wykryć ewentualne nieprawidłowości i zapobiec zagrożeniu. Pomiarów dokonujemy na odcinku pomiędzy aparatem gazowym a gazomierzem zarówno przy zamkniętych, jak i otwartych kurkach. Przegląd instalacji gazowej obejmuje także sprawdzenie urządzenia pomiaru zużyciu gazu, poziomu stężenia gazu w pomieszczeniach piwnicznych oraz kontrolę stanu technicznego sprzętów gazowych. Po skończonej kontroli wystawiamy zaświadczenia i protokoły odnośnie stanu instalacji oraz dopuszczenia jej do dalszej eksploatacji – opinie dla gazowni.

Opinie dla gazowni

Opinie dla gazowni wymagane są przez Zakłady Gazownicze wraz z wnioskami o przyłączenie nowo powstałego lub modernizowanego budynku do rurociągu gazowego. Opinie dla gazowni wystawia się w celu potwierdzenia sprawności i bezpieczeństwa budynku oraz stwierdzenia możliwości podłączenia odbiorników gazowych. Opinie do gazowni zawierają szczegółowy opis infrastruktury obiektu. Ponadto każda opinia powinna zawierać informacje na temat stanu technicznego elementów poddanych kontroli (ze szczególnym uwzględnieniem przewodów i kanałów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych pod kątem drożności i szczelności). W opinii określany jest także rozmiar zużycia lub ewentualne uszkodzenia tych elementów, wskazywany zakres prac remontowych oraz ich kolejność. Do wiadomości właściciela lub zarządcy nieruchomości przekazywana jest informacja o metodach i krokach jakie należy podjąć, by w sposób odpowiedni korzystać z instalacji oraz jakiego rodzaju paliwo powinno być wykorzystywane. Podczas kontroli przewodów kominowych i sporządzania opinii dla gazowni nieodłączonym elementem jest załącznik stanowiący szkic - przekrój przewodów kominowych.

W zakresie sporządzania opinii dla gazowni zachęcamy do współpracy zarówno Odbiorców indywidualnych, jak i wspólnoty mieszkaniowe oraz zarządców obiektów użyteczności publicznej.

Do czego potrzebne są opinie dla gazowni?

Każda z opinii do gazowni to dokument stanowiący poświadczenie wykonanego przeglądu komina, z uwzględnieniem jego stanu technicznego, wraz z podłączonymi do niego urządzeniami. Uzyskanie opinii kominiarskiej jest niezbędne w kilku przypadkach. Jednym z nich jest konieczność przedstawienia protokołu przeglądu kominiarskiego przy odbiorze budynku. Opinia kominiarska jest również konieczna do wystąpienia z wnioskiem o przyłączenie rurociągu gazowego do nowopowstałego lub modernizowanego budynku. Opinie dla gazowni potrzebne są również w celu: uzyskania pozwolenia na budowę, zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży nieruchomości, przeprowadzenia remontu lub modernizacji domu uwzględniających zmianę systemu grzewczego, uzyskania odszkodowania spowodowanego występującymi nieprawidłowościami w systemie grzewczym, a także w sytuacji wystąpienia szkód w systemie wentylacyjnym lub grzewczym.

Jakie informacje zawierają opinie dla gazowni?

Opinie dla gazowni zawierają informacje dotyczące możliwości podłączenia odbiorników gazowych w danym obiekcie. Celem ich wystawienia jest potwierdzenie, że budynki dają gwarancję bezpiecznego montażu i eksploatacji instalacji. Wykrycie nieprawidłowości podczas kontroli zapobiega zagrożeniu, które mogłoby się pojawić w czasie użytkowania odbiorników. W protokołach musi się znaleźć szczegółowy opis infrastruktury budynku wraz z załącznikiem szkicu przekroju przewodów kominowych. Oprócz tego w dokumentach nie może zabraknąć oceny stanu technicznego i szczelności przewodów kominowych, spalinowych oraz wentylacyjnych. W razie konieczności w opiniach dla gazowni wskazane są też zalecenia dotyczące naprawy. Każdy z protokołów musi zawierać również informacje o szczelności instalacji hydraulicznej.

Kto może wydać opinię kominiarską i ile to trwa?

Opinię kominiarską po przeprowadzeniu stosownego przeglądu może wydać wyłącznie osoba uprawniona do wykonywania zawodu kominiarza. Nie można zatem jej uzyskać bez wykonania kontroli w budynku. Wydrukowany dokument musi zawierać pieczęć zakładu kominiarskiego oraz podpis mistrza fachu kominiarskiego przeprowadzającego kontrolę instalacji gazowej w danym obiekcie. Wszelkie zaświadczenia i protokoły dotyczące stanu instalacji, w tym także opinie dla gazowni wystawiane są przez kominiarzy najczęściej bezpośrednio po przeprowadzeniu przeglądu. Niekiedy jednak wydanie takiego dokumentu może potrwać kilka dni.

Kontrola instalacji gazowej pod względem szczelności

Pomyślny rezultat kontroli instalacji gazowej pod kątem szczelności jest warunkiem dopuszczenia instalacji do użytkowania. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836), w przypadku:

 • nowo wykonanej instalacji gazowej,
 • przebudowy lub przeprowadzonych prac remontowych w obrębie instalacji gazowej,
 • wyłączenia instalacji gazowej z użytkowania na okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Wymagane jest przeprowadzenie głównej próby szczelności instalacji gazowej. Kontrola szczelności instalacji gazu wykonywana jest odrębnie w stosunku do części instalacji, znajdującej się przed gazomierzami oraz dla pozostałych elementów instalacji z pominięciem gazomierzy. Oferujemy profesjonalne wykonanie próby szczelności instalacji gazowych przy pomocy certyfikowanego sprzętu.

Zalecenia po przeglądzie instalacji gazowej

Zalecenia po przeglądzie instalacji gazowej

Zalecenia po przeglądzie instalacji gazowej przekazywane są przez nas właścicielowi lub zarządcy budynku w formie protokołu okresowego przeglądu i kontroli szczelności instalacji gazowej i urządzeń gazowych. W przypadku wykrycia uchybień, dotyczących stanu technicznego instalacji gazowej, stwierdzonych nieszczelności, wycieków nie jest możliwa kontynuacja użytkowania instalacji do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Wszelkie uwagi oraz zalecenia pokontrolne zamieszczamy w protokole z przeprowadzonego przeglądu instalacji gazowej. Jeśli potrzebują Państwo rzetelnej opinii do gazowni, zapewniamy w tym zakresie profesjonalny przegląd instalacji gazu, zakończony jej sporządzeniem. 

Dlaczego należy zlecać przeglądy instalacji gazowych?

Urządzenia gazowe, których stan techniczny pozostawia wiele do życzenia oraz domowe naprawy sprzętu, dokonywane bez fachowej wiedzy i umiejętności, stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia użytkowników obiektu. Usterki instalacji gazowej nie powstają jedynie w wyniku nieumiejętnej ingerencji - nawet niesprawny system wentylacyjny (wywiew i nawiew) może skutkować gromadzeniem się w powietrzu trujących spalin gazu ziemnego. O tym, że instalacja gazowa jest niesprawna często trudno jest dowiedzieć się samemu – jej usterki możliwe są do wykrycia dopiero podczas przeglądu. Z tego powodu warto regularnie zlecać go fachowcom, którzy z użyciem specjalistycznego sprzętu dokonają profesjonalnej inspekcji instalacji i wykryją ewentualne nieprawidłowości.

Przegląd instalacji gazowej – jak często należy go wykonywać?

Częstotliwość przeglądów obiektów budowlanych określa Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Nakłada ona obowiązek przeprowadzenia przeglądu instalacji gazowej w budynku przynajmniej raz do roku. Jeśli natomiast obiekt zajmuje powierzchnię większą niż 2 000 m ², przegląd trzeba przeprowadzić dwa razy w roku. Najpierw do końca listopada, a następnie do końca maja. Osobami uprawnionymi do przeprowadzenia kontroli instalacji gazowej i wystawienia niezbędnej opinii dla gazowni są osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności. Mogą to również zrobić osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu nadzoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych czy gazowych.